Přípravná výtvarná výchova

Děti se seznamují formou hry se základními klasickými technikami: kresbou, malbou, modelováním a další prostorovou tvorbou. Toto poznání je pojato jako „dobrodružství“ vycházející z dětské tvůrčí radosti a touhy experimentovat s barvou, linií, plochou a tvarem. Prostřednictvím fantazijních a pohádkových témat, i témat vycházejících ze smyslových podnětů, setkání s přírodou a civilizačními jevy, se zamýšlejí nad příčinami a důsledky, vciťují se do vztahů mezi lidmi, kultivují svůj způsob sebevyjádření a objevují nové tvůrčí možnosti. To vše jde ruku v ruce s osvojováním výtvarných technik, seznámením se s možnostmi jejich kombinování a využitím různých nástrojů (např. štětce, hadříku, houby, ruky, špejle atd.). Zcela nenápadným, ale o to účinnějším způsobem získávají děti první poznatky o zákonitostech vztahů ve výtvarném díle a rozšiřují pole svých tvůrčích možností.

Výtvarná tvorba

Základem výtvarné tvorby jsou tyto vizuální formy: kresba, malba, modelování a objektové práce. Vedle toho se naši žáci seznámí s technikami, které přesahují do řemesel nebo užité tvorby jako je například textilní tvorba s prvky odívání, grafické techniky a fotografie, základy designu a architektury, mozaika, koláž apod. Základním orientačním bodem je současné umění s jeho přesahy do sociálních, politických a vědeckých otázek. Jinými slovy, jde nám o to, aby studenti uměli nejenom kreslit a malovat, ale i chápali smysl a souvislosti umění ve společnosti. K tomu jim pomáhá znalost dějin umění a vývoje společnosti s důrazem na historii dvacátého století, která bývá na základních školách neoprávněně odsouvána na pozdější dobu. Z toho logicky plyne, že naší intencí je seznámit žáky s kontexty umění zejména po druhé světové válce, s jeho tendencemi ke konceptuálnímu myšlení. Naší metodou je kontextuální a projektové vyučování, kdy pomáháme talentům na jejich cestě individuace a podporujeme rozvoj osobnosti od nejmenších dětí až k rané dospělosti.

Keramika

Ve studiu získají děti základní znalosti o keramických hlínách, o práci s engobami a glazurami. Keramiku kombinují často s jinými materiály (dřevo, kůže, kov, papír) a s jinými malířskými i kresebnými technikami. Studenti I. a II. cyklu si dále prohlubují znalosti o keramických materiálech a technikách, rozvíjejí si prostorovou představivost a znalost statiky. Studijní práce jsou zaměřeny na modelování podle přírodnin a předmětů, zdrojem inspirace jsou i díla a styly různých kultur a historických období. Pokročilí studenti se učí své práce fotografovat na neutrálním pozadí i v kontextu zajímavého prostředí.

 

Příprava k talentovým zkouškám na umělecké školy

Příprava k talentovým zkouškám na výtvarné školy je rozšířeným vyučováním a poslední fází studia na naší škole. Příprava se liší podle typu zvolené odborné školy a pomáhá tak studentům se kvalitně a intenzivně připravit na talentové zkoušky, které je čekají. Program zohledňuje úroveň dovedností žáka a pomáhá odstraňovat jeho slabá místa, zaměřuje se na studijní kresbu, doplněnou malbou, modelováním a dalšími výtvarnými formami. Důraz je kladen na realistické zobrazení.

 

Pedagogové

Akad. soch. Pavel HUMHAL Ph.D.
Mgr. BcA. Lada KRUPKOVÁ KŘESADLOVÁ 
MgA.Mgr. Alena TRÁVNÍČKOVÁ

Letní výtvarný tábor Semerink

Letní výtvarný tábor Letní výtvarný tábor ve Velkém Semerinku v krásném prostředí Jizerských hor pořádá ZUŠ Biskupská ve spolupráci se Sdružením výtvarníků Karlova Mostu a Městskou částí Prahy 1. Hlavní náplní je výtvarná činnost, kdy máme možnost vyzkoušet si celou škálu tradičních i experimentálních technik, které jsou pro prostorovou a časovou náročnost těžko aplikovatelné v hodinách Číst dál…

Akce výtvarného oboru